آیا می دانید استفاده از المان های استاندارد معماری داخلی اداری نقش مهمی در افزایش بازدهی پرسنل و میزان فروش در این نوع فضاها دارد؟ توجه به نوع کاربری فضا برای طراحان و معماران امری مهم به شمار می آید. طراحی و اجرای دکوراسیون اداری نقش عمده ای را در اقتصاد و پویایی یک سازمان دارد. از سویی دیگر فضاهایی اداری و دفاتر کار جز فضاهایی هستند که افراد بیشترین ساعات روز را در ان ها سپری می کنند. بهترین راه حل برای داشتن روز سالم رعایت موارد استاندارد معماری داخلی و طراحی دکوراسیون اداری می باشد.  فضاهایی مانند ورودی ها ، سالن پذیرش و انتظار مراجعین ، مسیرهای دسترسی ، دفاتر پرسنل ، اتاق های مدیران ، اتاق كنفرانس و در ابعاد بزرگتر سالن های اجتماعات باید با تمام استانداردهای طراحی داخلی هم خوانی داشته و ازلحاظ ارگونومیكی نیز دارای شرایط مناسبی باشند.